دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مسئوول کمیته دانشجویی اتحادیه

 در اجلاس بیست و دوم اتحادیه مقرر شد تا ۳ کمیته آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، ذیل اتحادیه شکل گیرد تا از این طریق فعالیت های اتحادیه گسترش یابد. لذا طی حکمی از سوی دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان و رییس دبیرخانه ایرانی اتحادیه  مسئولیت کمیته دانشجویی به دانشگاه بین المللی امام خمینی ره واگذار گردید. با توجه به اینکه تعداد دانشگاه ها، پارک ها و موسسات تحقیقاتی ایرانی بیش از سایر کشورها است پیشنهاد می شود اعضای ایرانی به صورت متعادل در این ۳ زیر کمیته عضویت داشته باشند.