مجله علوم محیطی خزر از انتشارات دانشگاه گیلان موفق به نمایه در پایگاه Web of Science شده است.

مجله علوم محیطی خزر (Caspian Journal of Environmental Sciences)  از انتشارات دانشگاه گیلان که قبلا در لیست ISI نمایه شده بود، موفق به نمایه  در پایگاه  Web of Science  زیر گروه BIODIVERSITY CONSERVATION  شده است.

لینک مجله در Web of Science :

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1735-033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal

Website: http://cjes.guilan.ac.ir