نشست مجازی مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر

از سوی دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر برگزاری نشست مجازی مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در تاریخ 25 نوامبر مطابق با 5 آذر ماه اعلام شد.

موضوع نشست مذکور همکاری اتحادیه در دوران همه گیری کووید 19 می باشد.