راه اندازی ویگاه متخصصین دریای خزر

در راستای مصوبات بیست و دومین نشست روسا و نمایندگان دانشگاه های عضو اتحادیه دریای خزر و به همت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی وبگاه متخصصین دریای خزر به آدرس الکترونیکی زیر راه اندازی شد.

http://caspianexpert.inio.ac.ir/caspianexpert/home