خانه
رویداد

دانشگاه آستراخان روسیه میزبان اولین نشست تخصصی کمیته علم و فنآوری

یکشنبه 13 بهمن 1398

اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر به عنوان قدیمی ترین اتحادیه دانشگاهی در حوزه دریای خزر ، در حال حاضر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. دریای خزر و قرابت جغرافیایی و نیز اشتراکات و علایق فرهنگی مشترک اعضای اتحادیه ، این اتحادیه دانشگاهی را وارد مرحله جدیدی از فعالیت در قالب برنامه های پژوهشی، دانشجویی و آموزشی کرده است. بر اساس اهداف اتحادیه به منظور افزایش تعاملات علمی و بین المللی ، مسئولیت کمیته پژوهشی، آموزشی و دانشجویی به ترتیب به دانشگاه های آستراخان روسیه، منابع طبیعی و کشاورزی ساری و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) واگذار شده است تا چشم انداز فعالیت های اتحادیه شفاف تر و عملیاتی¬تر گردد. بر این اساس اولین نشست تخصصی کمیته علم، تحقیقات و فنآوری اتحادیه اول اسفند ماه سالجاری با حضور نمایندگان دانشگاه های ایرانی و غیرایرانی عضو اتحادیه در دانشگاه آستراخان برگزار می شود. در این نشست در خصوص موارد زیر تصمیم گیری خواهد شد: متن اساسنامه کمیته علم، تحقیقات و فنآوری، متن نقشه راه اتحادیه حوزه های تحقیقاتی موثر برای کشورهای حاشیه دریای خزر همچنین تشکیل تیم های عملیاتی برای پروژه های علمی و تحقیقاتی از دیگر مواردی است که در نشست آستراخان در خصوص آن اقدام می شود.